PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU PAJAK


I. Úvodní ustanovení

společnost PAJAK s.r.o., se sídlem Most, Josefa Skupy 2317, PSČ 434 01, IČ: 28690541, DIČ: CZ28690541, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu C, vložce 27057 (dále jen "PAJAK"), je jako správce osobních údajů povinna chránit Vaše osobní údaje a dodržovat povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.


II. Osobní údaje

PAJAK získává osobní údaje účastníků Věrnostního programu PAJAK (dále jen "Věrnostní program") v rozsahu povinných registračních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email, rok narození, adresa bydliště) zadaných do registračního formuláře dostupného v kterékoliv prodejně PAJAK.


III. Oprávnění PAJAK ke zpracování osobních údajů

PAJAK je i bez souhlasu účastníků Věrnostního programu oprávněn zpracovávat jejich osobní údaje z titulu

zajištění řádného fungování Věrnostního programu a plnění práv a povinností PAJAK vůči účastníkům Věrnostního programu a

oprávněných zájmů PAJAK (jako například zpracování osobních údajů pro statistické účely, prevence hackerských útoků a podobně)

plnění povinností uložených PAJAK veřejnoprávními předpisy, to vše nejméně po dobu trvání členství účastníka ve Věrnostním programu

PAJAK je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníků Věrnostního programu na základě jimi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

PAJAK je oprávněn tyto osobní údaje zpracovávat pro účely vyjádřené v souhlasu, kterými jsou realizace marketingových aktivit v rámci Věrnostního programu a vytváření průzkumů, analýz a obchodních statistik ohledně nákupního chování pro aktivní nabídky účastníkům Věrnostního programu.

analýzy vztahující se k nákupnímu chování spočívají především ve vyhodnocování účastnických dat s cílem vhodného přizpůsobení a zkvalitnění nabídky produktů, a to včetně profilování. Profilování je zpracování osobních údajů spočívající v hodnocení některých osobních aspektů účastníků Věrnostního programu jako například jejich osobních preferencí, zájmů a nákupního chování. Využití tohoto postupu umožňuje PAJAK oslovovat účastníky Věrnostního programu s aktivní nabídkou zboží, které je skutečně zajímá.

Na základě uděleného souhlasu je dále PAJAK oprávněn provádět automatizované zpracování osobních údajů (tedy bez jakéhokoliv zásahu člověka - ke zpracování se využívají výhradně automatické prostředky), přičemž takové automatizované zpracování může mít vliv na aktivní nabídky určené pro konkrétního účastníka Věrnostního programu (automatizované rozhodování).

Automatizované rozhodování může být nedílnou součástí některých procesů marketingového zpracování osobních údajů při cílení aktivních nabídek účastníkům Věrnostního programu. V důsledku toho mohou jednotliví účastníci Věrnostního programu obdržet odlišné aktivní nabídky


IV. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním

Zájemci o členství ve Věrnostním programu nemají povinnost své osobní údaje PAJAK poskytnout a udělit souhlas k jejich zpracování. V takovém případě je ale PAJAK oprávněn neregistrovat zájemce do Věrnostního programu.

PAJAK je dále oprávněn ukončit členství účastníka ve Věrnostním programu v případě, že účastník Věrnostního programu odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Výše uvedenými postupy ze strany PAJAK není jeho zákazníkům žádným způsobem upřena možnost nakupovat zboží v jakékoliv z prodejen PAJAK. Informace o ochraně osobních údajů Platné od 1. 2. 2018


V. Předávání osobních údajů

PAJAK může osobní údaje předávat třetím stranám

za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy,

pokud je předání nezbytné pro zajištění řádného fungování Věrnostního programu,

Na základě pověření PAJAK mohou být osobní údaje účastníků Věrnostního programu zpracovány zpracovateli v České republice; osobní údaje mohou být předány zejména poskytovatelům IT služeb


VI. Práva účastníků Věrnostního programu

Účastník Věrnostního programu, který poskytl PAJAK své osobní údaje, má právo

požadovat od PAJAK přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování;

na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;

kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování;

Souhlas se zpracováním osobních údajů může účastník Věrnostního programu odvolat elektronicky na e-mailové adrese info@pajak.cz nebo písemně na shora uvedené adrese PAJAK.

Účastník Věrnostního programu, který poskytl PAJAK své osobní údaje, má dále právo:

vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu;

vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, které se ho týkají, což zahrnuje i profilování, jestliže se týká přímého marketingu.

Svá výše uvedená práva mohou účastníci Věrnostního programu uplatňovat

písemně na shora uvedené adrese PAJAK,

elektronicky na e-mailové adrese: info@pajak.cz

Dozorovým orgánem veřejné správy České republiky pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk.Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz, u kterého je možno podat stížnost.


Úplné znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů člena Věrnostního programu PAJAK

Platnost od 25. 5. 2018

Uděluji souhlas společnosti PAJAK s.r.o., se sídlem Most, Josefa Skupy 2317, PSČ: 434 01, IČ: 286 90 541, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu C, vložce 27057 (dále jen "PAJAK"), se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, email, rok narození, adresa bydliště a se sběrem a zpracováním informací vztahujících se k mému nákupnímu chování, shromážděných v rámci provozování Věrnostního programu PAJAK (dále jen "Věrnostní program" a "Osobní údaje").

Na základě tohoto souhlasu je PAJAK oprávněn zpracovávat Osobní údaje za účelem realizace marketingových aktivit v rámci Věrnostního programu a vytváření průzkumů a obchodních statistik ohledně mého nákupního chování v rámci Věrnostního programu, pro poskytování aktivních nabídek.

Dále uděluji souhlas s tím, že PAJAK může Osobní údaje zpracovávat za použití výhradně automatizovaných postupů, které́ pro mně mohou mít právní účinky nebo se mne mohou obdobným způsobem významné dotýkat (automatizované rozhodování). To znamená, že při použití automatizovaných postupů mohou být Osobní údaje automaticky zpracovávány takovým způsobem, aby byly členům Věrnostního programu poskytovány výhody a aktivní nabídky, které odpovídají jejich preferencím dle zjištěného nákupního chování. V důsledku automatizovaného rozhodování mohou jednotliví členové Věrnostního programu obdržet odlišné nabídky.

Tento souhlas uděluji na dobu trvání mého členství ve Věrnostním programu, nejdéle však do doby odvolání tohoto souhlasu, což mohu učinit kdykoliv.

PAJAK mě informuje, že:

svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuji PAJAK dobrovolně

důvodem pro poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů, je můj zájem na poskytování aktivních nabídek a výhod ze strany PAJAK, což by bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebylo možné,

mám zákonné právo na přístup a přenositelnost svých osobních údajů, na podání námitek proti zpracování mých osobních údajů, na opravu chyb a nepřesností a možnost požadovat omezení zpracování nebo výmaz svých osobních údajů • mám právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

mám právo tento svůj souhlas kdykoliv odvolat s tím, že odvolání mého souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

poskytnuté osobní údaje budou ze strany PAJAK řádně zabezpečeny a po uplynutí doby jejich zpracování budou vymazány

ve věcech souvisejících s tímto souhlasem a osobními údaji se na PAJAK mohu obracet písemně na jeho shora uvedené adrese, nebo elektronicky na kontaktní e-mailové adrese PAJAK: info@pajak.cz

Shora uvedené informace ze strany PAJAK beru na vědomí a udělením tohoto souhlasu současně potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Pravidly zpracování a ochrany osobních údajů, která jsou uložena na www.pajak.cz/karta-pajak/ a se všemi právy, které mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží.