VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU PAJAK


Obecná část

I. Úvodní ustanovení

Pořadatelem Věrnostního programu PAJAK (dále také jen "Věrnostní program") je společnost PAJAK s.r.o. se sídlem Most, Josefa Skupy 2317, PSČ 43401, IČ: 28690541, DIČ: CZ28690541, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu C, vložce 27057 (dále jen "Pořadatel").

Věrnostní program je určen zákazníkům Pořadatele, kteří mají v souladu se všeobecnými podmínkami Věrnostního programu aktivován zákaznický účet v pokladním systému PAJAK, který jim umožňuje při nákupu vybraného zboží či služeb v síti prodejen PAJAK získávat výhody podle aktuálních pravidel a nastavení Věrnostního programu.

Pořadatel je oprávněn k účasti na Věrnostním programu přizvat i další partnery. O takové skutečnosti bude Pořadatel své zákazníky informovat prostřednictvím komunikace na prodejně nebo na www.pajak.cz nebo e-mailem info@pajak.cz.


II. Doba trvání a územní vymezení Věrnostního programu

Věrnostní program probíhá na celém území České republiky ve všech prodejnách PAJAK, v období od 13. května 2018, bez omezené doby trvání.


III. Vznik členství ve Věrnostním programu

Účastníkem Věrnostního programu se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba, která:

má zákaznickou kartu PAJAK.

souhlasí se Všeobecnými podmínkami Věrnostního programu.

(dále jen "Účastník").

Pořadatel, včetně jeho zaměstnanců, je oprávněn zejména zamítnout předat kartu zájemci o účast ve Věrnostním programu v případě podezření na nekalé jednání Účastníka. V případě sporu ohledně okamžiku předání či existence karty ve Věrnostním programu, rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

Každá osoba může mít věrnostní kartu pouze jednou, opakovaná (vícenásobná) žádost o kartu se nepřipouští. Na členství ve Věrnostním programu není právní nárok.


IV. Členství ve Věrnostním programu

Účastí ve Věrnostním programu Účastník prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami Věrnostního programu, souhlasí s nimi a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat.

Věrnostní karta PAJAK zůstává vlastnictvím Pořadatele a slouží k získávání bodů Účastníka při nákupech v prodejnách sítě PAJAK a k uplatnění výhod vyplývajících z členství ve Věrnostním programu. Jakákoli odpovědnost Pořadatele za škody vzniklé v souvislosti s poškozením, zničením, zneužitím nebo ztrátou Věrnostní karty PAJAK je vyloučena.

V případě ztráty Věrnostní karty PAJAK je Účastník oprávněn požádat v libovolné prodejně sítě PAJAK o vydání nové Věrnostní karty PAJAK. Na novou Věrnostní kartu PAJAK se však body nepřenáší.


V. Podmínky pro zapojení účastníků do Věrnostního programu a získávání slev

Za nákupy získává Účastník určitý počet PAJAK bodů nebo jinu výhodu v závislosti na druhu zakoupeného zboží či služeb. Informace o principu získávaných bodů a dalších výhod jsou k dispozici na prodejnách PAJAK.

Získané PAJAK body (100 bod = 1 Kč) může Účastník použít místo peněz při placení, a to na vše kromě tabákových a nikotinových produktů, loterijních produktů a finančních služeb, vždy při jakémkoli následujícím nákupu.


VI. Případy neuznání připsaných bodů či získání jiných výhod

Body či jiné výhody byly získány v rozporu s dobrými mravy.

Body či jiné výhody byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému.

Body či jiné výhody se vážou na transakci, která byla z jakéhokoli důvodu zrušena nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem.


VII. Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel dohlíží na regulérnost Věrnostního programu a dodržování pravidel.

Pořadatel si vyhrazuje právo měnit a upravovat Všeobecné podmínky Věrnostního programu.

Účastníci Věrnostního programu budou o těchto změnách informování formou komunikace na prodejnách PAJAK nebo na stránkách www.pajak.cz.

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Věrnostního programu a to včetně jeho přerušení, zkrácení či předčasného ukončení, nebo odvolání či změny pravidel. O veškerých případných změnách je Pořadatel povinen informovat účastníky na prodejnách PAJAK nebo na www.pajak.cz, přičemž okamžikem zveřejnění nabývají veškeré změny účinnosti a závaznosti, pokud nebude v jednotlivém případě stanoveno jinak.

O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností rovněž Pořadatel.


VIII. Zánik členství ve Věrnostním programu

Účastník může svoje členství ve Věrnostním programu kdykoliv ukončit, a to vrácením karty Pořadateli.

Pořadatel si vyhrazuje právo deaktivovat zákaznickou kartu:

pokud zákaznická karta nebyla použita pro nákup zboží či služeb déle jak 180 dnů;

pokud došlo k její zneužití anebo byla zjištěna duplicita zákaznické karty.

Pořadatel je oprávněn deaktivovat zákaznickou kartu Účastníka ve Věrnostním programu, a to i bez udání důvodu, zejména však v případě, že Účastník:

zneužije výhody, které jsou mu jako členovi Věrnostního programu poskytovány, nebo

poruší jakýmkoliv způsobem tyto podmínky.